วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550

ข้อสอบปฏิบัติ excel

ใช้สูตรการหาจำนวนคือ สูตร SUM โดยใช้หาค่าของเงินเดือนพนักงาน คือ

นำยอดขายมาบวกคอมมิชชั่นแลบวกเงินเดือน เช่น =SUM(B8*C8*D8)ใช้สูตรการหาจำนวนคือ สูตร SUM ในการหาค่าเงินเดือน คือ นำเงินเดือนมาบวก

ค่าOT และบวกค่านายหน้า เช่น =SUM(B9+C9+B6)
ใช้สูตรการหาจำนวนคือ สูตร SUM โดยการการบวกและการลบ คือ นำเงินเดือนมา

บวกกับรายรับเพิ่มและลบด้วยรายจ่าย เช่น =SUM(B6+C9+C12-D10-D11-D13)

ใช้สูตร IF ในการหาเกรดเช่นอันแรกใช้สูตรแบบนี้ คือ =IF(G7>79,"4",IF(G7>69,"3",IF(G7>59,"2",IF(G7>49,"1",IF(G7>39,"0")))))


ไม่มีความคิดเห็น: